På linken "OM PROSJEKTET" finnes submeny for nyheter, medieomtale og kart over området, (hold musepeker over linken).

English


OM PROSJEKTET ”Horisonter og Fragmenter”.

På øya Bru i Rennesøy kommune, bor Inger Lise og Magnus Bru. De har en eiendom på 500 mål, et kulturlandskap som strekker seg fra kyst til kyst, jord som har gått i arv gjennom generasjoner - Kulturbruk 4/44. Gårdseiendommene på øya er delt opp i smale parallelle teiger med en lengde på opp til 3 km. Himmelen er høy, graset godt. Det drives med sau og litt hest. Kyrne på gården er solgt og melkeproduksjonen nedlagt. Låven på 300 m2 er ombygd med tanke på kultur, seminarer, kurs, konserter og utstillinger.

Gjennom hele denne 3 kilometer lange eiendommen går det en sti som er åpnet for allmennheten. Stien går mot en nylaget dam som man kan bade i. Den går forbi kulturminner; som gammel boplass og gravrøys. Dette er et kulturlandskap med skog, hage, beiteområde og kystlandskap.

Ideen er å skape kunst i dette landskapet. ”Horisonter og Fragmenter” er et samarbeid og samspill mellom forfatter/ord, kunstner/landskapskunst.

De kunstneriske grepene som gjøres i landskapet skal være stedsspesifikke og ta hensyn til omgivelsene, samtidig som de vil innføre nye elementer og gi opplevelser langs stien og i området rundt.

Det langstrakte åpne landskapet, muligheten for allmennheten til opplevelser av natur og kunst, er kjernen i prosjektet.

Kulturbyen Stavangers visjon om ”åpen port” er sammenfallende med ideen. Publikum ønskes velkommen i et unikt landskap der natur og kunstneriske inngrep vil kunne gi uventede impulser og opplevelser og tilby både fragmenter og horisonter.

Kontakt:
Ingrid Juell Moe
Prosjektleder.
Mobil 40240523
ingrid@doebla.no 
About the project Horizons and Fragments.

On the island of Bru in the borough of Rennesøy, live Inger Lise and Magnus Bru. Their property is ca 2000 acres of cultivated land stretching from coast to coast, land that has passed from generation to generation. The farm land on the island is divided into narrow parallel strips, measuring up to 3 kilometres in length. The skies are vast and the grass is rich. The farm has sheep and some horses. The cattle have been sold and dairy production ceased. The 300 square metre barn has been converted to house seminars, courses, concerts and art exhibitions.

Running through the entire 3 kilometre length of the property is a footpath open to the public. It leads to a newly made pond which is ideal for swimming. It passes ancient monuments, such as a settlement and burial mound. This is a cultivated landscape of woodland, orchard, meadow and coastline.

The idea is to create art in this landscape. Horizons and Fragments is a cooperation and an interplay between writer and land art.

The artistic inroads into this landscape are to be site specific, considerate of their locality, while introducing new elements and new discoveries along the path and its surrounds. In this wide and open landscape, the essence of the project is the opportunity to provide an unmatched experience of art and nature for the public.

This idea merges with Open Port, the vision of Stavanger, European Capital of Culture 2008. We hope the general public will visit a unique landscape where nature and art provide unprecedented impulses and experiences and truly offer both fragments and horizons.


English texts available
inside